Wat zegt de wet?

Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal

De wet Erkenning NGT zegt dat NGT een officieel erkende taal is in Nederland, dat de Minister van Binnenlandse Zaken een beleid voert om het gebruik van NGT in de samenleving te bevorderen, en dat er een Adviescollege is dat de Minister hierin adviseert.

Lees hier de volledige tekst.

Kinderrechten

Een kind dat hoort bij een (etnische, religieuze of linguïstische) minderheidsgroep in een land, heeft het recht om zijn of haar eigen taal te gebruiken en zijn of haar eigen cultuur en godsdienst te beleven. Dit is vastgelegd in de kinderrechten. Lees hier de volledige tekst.

VN verdrag over de rechten van personen met een handicap

Artikel 21. Vrijheid van mening en meningsuiting en toegang tot informatie

Samenvatting: De overheid neemt alle passende maatregelen om te waarborgen dat personen met een handicap het recht op vrijheid van mening en meningsuiting kunnen uitoefenen, met inbegrip van de vrijheid om op voet van gelijkheid met anderen informatie en denkbeelden te vergaren, te ontvangen en te verstrekken middels elk communicatiemiddel van hun keuze, onder meer door (i) het gebruik van gebarentalen te erkennen en te bevorderen, (ii) het aanvaarden en faciliteren van het gebruik van gebarentalen in officiële contacten, (iii) personen met een handicap tijdig en zonder extra kosten voor het publiek bedoelde informatie te verschaffen in toegankelijke vormen en technologieën.

Artikel 24. Onderwijs

Samenvatting: De overheid erkent het recht van personen met een handicap op onderwijs. Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgt de overheid een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren. De overheid stelt personen met een handicap in staat praktische en sociale vaardigheden op te doen, teneinde hun volledige deelname aan het onderwijs en als leden van de gemeenschap op voet van gelijkheid te faciliteren. Daartoe neemt de overheid passende maatregelen, waaronder:

  • het leren van gebarentaal faciliteren en de taalkundige identiteit van de gemeenschap van doven bevorderen;

  • waarborgen dat het onderwijs voor dove kinderen plaatsvindt in de taal en met de communicatiemethoden en -middelen die voor hen het meest geschikt zijn en in een omgeving waarin hun cognitieve en sociale ontwikkeling worden geoptimaliseerd.

Artikel 30. Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport

Samenvatting: Personen met een handicap hebben op voet van gelijkheid met anderen recht op erkenning en ondersteuning van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit, met inbegrip van gebarentalen en de dovencultuur.


Lees hier het volledige verdrag.